Huurvoorwaarden Solex-arrangementen

Huurvoorwaarden DAF 33-arrangementen

Algemene voorwaarden Groepsuitjes, Teambuilding en Workshops

Algemene voorwaarden spooktocht

Voorwaarden meerdaagse groepsuitjes

 


 

 

Huurvoorwaarden Solex-arrangementen*    (*lees bij Solex ook scooter)

Artikel 1
De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. Buitenhuis Solexverhuur wordt geacht de Solex in goede staat te hebben afgeleverd. 

Artikel 2

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Solex contant aan Buitenhuis Solexverhuur voldoen.
 2. Het rijden van een Solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs of bromfietsrijbewijs, en dienen deze tijdens de toer bij zich te dragen.
 3. Voor groepen onder de 18 jaar zijn de solextours/-arrangementen alleen te boeken met begeleiding, verzorgd door Buitenhuis Solexverhuur.
 4. Alle Solexen zijn WA verzekerd. Tegen bijbetaling van € 2,50 per Solex kunt u de Solex all risk verzekeren, echter het eigen risico blijft ten alle tijde € 250,00 per gebeurtenis.

Artikel 3
Buitenhuis Solexverhuur is gerechtigd  het bedrag van eventuele verschuldigde schadevergoeding of eigen risico in rekening te brengen bij huurder.

Artikel 4
Buitenhuis Solexverhuur is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Solex na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex, zowel bij WA als all risk verzekering.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde Solex aan derden is toegebracht en zal Buitenhuis Solexverhuur daarvoor vrijwaren.

Artikel 7 
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

 1. Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
 2. De trottoirbanden op en af te rijden.
 3. Met de Solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
 4. Een of meerdere passagiers te vervoeren.

Artikel 10
Buitenhuis Solexverhuur is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan kleding van de huurder door regen, modder en ander vuil.

Artikel 11
Bij reservering dient 10% van de overeenkomst binnen 8 dagen te worden overgemaakt. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 14 dagen voor aanvang van de tocht overgemaakt te worden op IBAN NL28 INGB 0008247717  t.n.v. Buitenhuis Bedrijfsuitjes VOF te Apeldoorn, tenzij anders overeen gekomen met verhuurder.

Artikel 12  Annulering !!
Bij gehele annulering brengen wij altijd 10% van het arrangementbedrag in rekening. 
Tot 14 dagen voor aanvang van de tocht kunt u nog kosteloos het aantal deelnemers wijzigen.
Echter bij annulering van 1 of meerdere personen binnen 14 dagen voor aanvang van de tocht geldt de volledige huursom, ongeacht welke reden dan ook van annulering.

Artikel 13 Slecht weer
Bij een hele dag aanhoudende regen kunt u omboeken naar een andere activiteit. Als dit niet mogelijk is bieden wij aan de tocht te verplaatsen naar een andere datum. Is ook dit niet mogelijk dan kan de tocht kosteloos geannuleerd worden. Overige activiteiten (diners, workshops, etc) die bij derden zijn ingekocht zullen in de meeste gevallen gewoon doorgaan, zij kunnen andere annuleringsvoorwaarden hanteren.

Artikel 14
De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden.

Artikel 15
Tijdens uw activiteit kan Buitenhuis Solexverhuur foto's (laten) maken van uw activiteit voor promotiedoeleinden. Deelnemers stemmen daarmee in bij hun reservering, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk aangegeven wordt door huurder dat men dit niet wil. Huurder kan hiertoe een aantekening maken onder dit artikel 15 van de huurvoorwaarden alvorens deze ondertekend retour te zenden aan verhuurder.

TOP

 

 

Huurvoorwaarden DAF 33-arrangementen

Artikel 1
De huurder wordt geacht de Daf(jes) in goede staat te hebben ontvangen. Buitenhuis Groepsuitjes wordt geacht de Daf(jes) in goede staat te hebben afgeleverd. 

Artikel 2

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Daf(jes) toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De verhuurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen verrekenen met de betaalde borg, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding.
 2. Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde Daf aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren.
 3. Alle Dafjes zijn WA verzekerd voor verhuur inclusief inzittenden-verzekering. Tegen een meerprijs van € 50,00 per Dafje kunt u de Dafjes All-risk verzekeren. Het eigen risico blijft daarnaast bij zowel WA als All-riskverzekering € 300,00 per gebeurtenis.
 4. Elke kleine en grote schade dient gemeld te worden bij de organisatie.
 5. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Daf.
Artikel 3
Het besturen van een Daf 33 is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, en dienen deze tijdens de toer bij zich te dragen.
De bestuurder moet minimaal 21 jaar zijn en/of 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Artikel 4
De bestuurder is verantwoordelijk om alle verkeersregels in acht te nemen en is verantwoordelijk voor zijn inzittenden. Eventuele verkeersboetes zullen verrekend worden met de borg of later verhaald worden op huurder.

Artikel 5
Buitenhuis Groepsuitjes is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Daf(jes) na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Daf(jes) verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7 
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Daf(jes) aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

 1. Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
 2. Met de Daf(jes) achteruit te rijden, behalve met keren en parkeren
 3. Op de snelweg te rijden met de Daf(jes)
 4. Om af te wijken van de route die is uitgezet door de organisatie

Artikel 10
Buitenhuis Groepsuitjes is onder geen beding aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen van de huurder.

Artikel 11
Bij reservering dient 10% van de overeenkomst binnen 8 dagen te worden overgemaakt. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 14 dagen voor aanvang van de tocht overgemaakt te worden op rekening 8247717  t.n.v. Buitenhuis Bedrijfsuitjes VOF te Apeldoorn.

Artikel 12
Bij gehele annulering brengen wij altijd 10% van het arrangementbedrag in rekening. 
Bij annulering van 1 of meerdere personen binnen 14 dagen voor aanvang van de tocht geldt de volledige huursom, ongeacht welke reden dan ook van annulering.

Artikel 13
Buitenhuis Groepsuitjes houdt zich het recht voor om bij buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, strenge vorst, gladheid, belemmeringen door derden, of belemmeringen in het vervoer in het algemeen de opdracht/tocht te annuleren of op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard dan ook, uit welke hoofde dan ook of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Artikel 14
De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van deze algemene huurvoorwaarden

Artikel 15
Dit huurcontract dient binnen 8 dagen na ontvangst ondertekend aan ons geretourneerd te zijn. Pas dan is uw reservering definitief.

Artikel 16
Tijdens uw activiteit kan Buitenhuis Groepsuitjes foto's (laten) maken van uw activiteit voor promotiedoeleinden. Deelnemers temmen daarmee in bij hun reservering, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk aangegeven wordt door huurder dat en dit niet wil. Huurder kan hiertoe een aantekening maken onder dit artikel 16 van de huurvoorwaarden alvorens deze ondertekend retour te zenden aan verhuurder.

TOP

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Groepsuitjes, Teambuilding en Workshops

Artikel 1
Bij reservering dient dit contract binnen 8 dagen na ontvangst ondertekend te worden geretourneerd aan Buitenhuis Groepsuitjes. Pas dan is uw boeking definitief.

Artikel 2
U ontvangt na afloop van het arrangement een factuur. U dient deze factuur te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum op IBAN NL28 INGB 0008247717  t.n.v. Buitenhuis Bedrijfsuitjes VOF te Apeldoorn, tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 3
Bij gehele annulering brengen wij altijd 10% van het arrangementsbedrag in rekening.
Bij annulering van 1 of meerdere personen binnen 8 dagen voor aanvang van het spel, geldt het volledig overeengekomen arrangementsbedrag, ongeacht wat de reden is van annulering.

Artikel 4
Tijdens uw activiteit kan Buitenhuis Groepsuitjes foto's (laten) maken van uw activiteit voor promotiedoeleinden. Deelnemers stemmen daarmee in bij hun reservering, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk aangegeven wordt door de contactpersoon van de groep dat men dit niet wil.Contactpersoon kan hiertoe een aantekening maken onder dit artikel 4 van de voorwaarden alvorens deze ondertekend retour te zenden aan verhuurder.

 TOP

 

 

Algemene voorwaarden spooktocht

- u dient te zorgen voor warme kleding en schoenen

- niet roken tijdens de tocht

- aanstekers en zaklampen zijn verboden

- voor vernieling of vermissing van materialen van de spooktocht wordt u aansprakelijk gesteld

- geen afval achterlaten in het bos

- u dient op de aangegeven route te blijven

- minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar. Jonger alleen in overleg met de organisatie

- de gehele avond is voor eigen risico. Buitenhuis Bedrijfsuitjes is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welke oorzaak dan ook, aangebracht door gebruikers, voor / tijdens of na de activiteit.

- de spooktocht gaat onder alle weersomstandigheden door met uitzondering van hevig onweer en extreme gladheid door vorst.

- Buitenhuis Bedrijfsuitjes behoudt zich het recht voor de tocht te annuleren bij onvoldoende deelname. Indien dit het geval is, hoort u dit minimaal 14 dagen voordat de spooktocht plaats zou vinden.

-Tijdens uw activiteit kan Buitenhuis Groepsuitjes foto's (laten) maken van uw activiteit voor promotiedoeleinden. Deelnemers stemmen daarmee in bij hun reservering, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk aangegeven wordt door de contactpersoon van de groep dat  men dit niet wil. Contactpersoon kan hiertoe een aantekening maken onder dit artikel van de voorwaarden alvorens deze ondertekend retour te zenden aan verhuurder.

 

Voor reserveringen van de spooktocht gelden de volgende voorwaarden:

- U dient u de algemene voorwaarden binnen 8 dagen ondertekend aan ons te retourneren. Pas dan is uw boeking definitief.

- Bij reservering dient 10% van de overeenkomst binnen 8 dagen te worden overgemaakt.

- Het resterende bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de spooktocht overgemaakt te worden op rekening 8247717 t.n.v. Buitenhuis Bedrijfsuitjes VOF.

Annuleren:

Voor het annuleren van de gehele overeenkomst  brengen wij altijd de volgende kosten in rekening:

- Bij annulering van de gehele overeenkomst brengen wij altijd de 10%

aanbetaling in rekening.

- Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de spooktocht wordt

25% van het totale factuurbedrag of bedrag per persoon in rekening gebracht.

- Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de spooktocht wordt

50% van het totale factuurbedrag of bedrag per persoon in rekening gebracht.

- Bij annulering binnen 8 dagen voor aanvang van de spooktocht wordt.

TOP

 

 

Voorwaarden meerdaagse groepsuitjes

Betalingsvoorwaarden:

Aanbetaling: 50% binnen 14 dagen na uw boeking

Restant betaling: uiterlijk 35 dagen voor aanvang van uw aankomst

Wijzigingsvoorwaarden:

Wijzigen is, in overleg met het hotel en Buitenhuis Groepsuitjes, in de meeste gevallen mogelijk. Er kunnen mogelijk wijzigingskosten in rekening worden gebracht. Indien u uw reservering wijzigt en op een later tijdstip alsnog uw boeking annuleert, dan wordt het percentage aan annuleringskosten berekend dat op het moment van wijzigen van toepassing was. Indien het percentage op het moment van annuleren hoger ligt dan op het moment van wijzigen, dan wordt het hoogste percentage gehanteerd.

Annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering van uw reservering hanteren wij voor de hotelovernachting(en) de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) en gelden alléén voor de hotelovernachting. Deze zijn als volgt:

=> meer dan 1 maand voor aankomst bent u – naast de reserveringskosten -  niet gehouden enig bedrag te betalen.

=> meer dan 14 dagen voor aankomst bent u gehouden 15% van de reissom te betalen.

=> meer dan 7 dagen voor aankomst bent u gehouden 35% van de reissom te betalen.

=> meer dan 3 dagen voor aankomst bent u gehouden 60% van de reissom te betalen.

=> meer dan 24 uur voor aankomst bent u gehouden 85% van de reissom te betalen.

=> binnen 24 uur voor aankomst bent u gehouden 100% van de reissom te betalen.

Deze percentages zijn vastgelegd in Art. 9.2.2 van de Uniforme Voorwaarden Horeca 2002.

Deze voorwaarden ontvangt u tevens na het maken van uw reservering in de bevestiging van de boeking. Uw annulering kunt u alleen rechtstreeks bij Buitenhuis Groepsuitjes doorgeven en niet bij het door u geboekte hotel.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering kunt u, binnen 7 dagen na boeken, online afsluiten bij De Europeesche.

Ten aanzien van het annuleren van de overige activiteiten die in uw programma zijn opgenomen hanteren wij de Algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder Solex, Daf en Groepsuitjes. Wel hanteren we de bovenstaande betalingstermijnen bij een combinatie met hotelovernachting.

TOP

 

logo

Meer dan een dagje UIT